а

Мишљења и ставови

Заштитник грађана констатује да Нацрт закона о финансијској подршци породици са децом унапређује положај жена које се баве пољопривредном делатношћу или које обављају послове ван радног односа у вези са остваривањем права на накнаду зараде за време породиљског одсуства, односно одсуства ради неге и посебне неге детета, као и да унапређује начин и поступак исплате накнаде зарада у односу на постојеће законско решење.

Истовремено, ради унапређења појединих решења садржаних у Нацрту, Заштитник грађана указује на потребу да се одређене одредбе измене, допуне, односно прецизирају, као што је ситуација када послодавац није извршавао своју обавезу уплате доприноса за социјално осигурање запосленог. Заштитник грађана у свом Мишљењу указује и да је потребно брисати ограничење које се односи на број деце која остварују право на дечји додатак, који не сме бити диктиран редоследом рођења и бројем деце у породици.

Заштитник грађана поздравља чињеницу да је Министарство уважило иницијативу коју је 03. 12. 2014. године Заштитник грађана упутио Влади Србије, а која се односи на услове за остваривање права на родитељски и дечји додатак и неусклађеност прописа са прописима у области образовања и васпитања.

Ради унапређења решења садржаних у тексту Нацрта закона о равноправности жена и мушкараца, Заштитник грађана указује на потребу да се одређене одредбе додатно размотре и прецизирају. Одредбе се односе на обавезу локалне самоуправе у оснивању тела или ангажовању запосленог за родну равноправност, обавезу пружања услуге бесплатне правне помоћи жртвама насиља у породици, као на доследну употребу појма родна равноправност.

Неопходно је, без одлагања, да Републички фонд за здравствено осигурање и Пореска управа заједнички размотре проблем пролонгирања остваривања права трудница на накнаду за време привремене спречености за рад услед болести или компликација током одржавања трудноће, у случајевима када je њихов послодавац закључиo са Пореском управом споразум о одлагању плаћања доспелих доприноса за здравствено осигурање, стоји у Мишљењу Заштитника грађана

Изменом одредби Закона о здравственом осигурању омогућити трудницама исплату целе накнаде једнократно, а не као до сада у два дела, стоји у Мишљењу Заштитника грађана упућеном Министарству здравља

Доношење посебних протокола о поступању и сарадњи установа, органа и организација у ситуацијама насиља над женама у породици и партнерским односима предуслов је ефикасне међусекторске сарадње у спровођењу заштите жена од насиља, доприноси побољшању приступа жртава одговарајућим услугама, а свако даље одлагање уређивања ефикасне међусекторске сарадње, поред тога што је пример лошег административног поступања, умањује ефикасност спровођења мера заштите као начина превенције жена од насиља у породици и партнерским односима, истакнуто је у Мишљењу упућеном Министарству правде, Министарству унутрашњих послова и Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

baner1